استفاده از کد

[product_table include=”66,67″]

استفاده از کد

 

 

[product_table]

 

 

استفاده از کد

 

 

[product_table columns=”image ,name, categories, price, add-to-cart”]